Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0912581606

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017